Yrityksen talous

Tämä on pieni kokonaiskatsaus yrityksen talouteen liittyvistä seikoista. Ala kehittyy jatkuvasti eli osa tästä tiedosta saattaa olla vanhentunutta, mutta toivottavasti siitä on iloa.

Suomen yritys rakenne Vuoden 2011 lopussa, Yrittäjyys Suomessa

 • mikroyritykset alle 10 93,1%
 • pienyritykset alle 50 5,7%
 • Pk-yritys alle 250
 • Keskisuuri 50-249 0,9%
 • Suuryritys vähäntään 249 0,2%

Yritysmuodot

Toiminimi

 • 1 henkilö (tai aviopari)
 • Perustamiskustannukset noin 150€
 • Toiminimen perustaja vastaa yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudellaan

Avoin yhtiö

 • 2 tai useampi yhtiöhenkilö perustukseen
 • Yhtiöhenkilöt vastaavat yrityksen veloista henkilökohtaisella omaisuudella

Kommandiitti yhtiö

 • Kommandiittiyhtiö on kuin avoin yhtiö, mutta siinä on myös vähintään yksi äänetön yhtiömies.
 • Äänettömät yhtiömiehet eivät vastaa yrityksen veloisa
 • Äänettömät yhtyömiehet ovat etusijalla voitonjakoon

Osakeyhtiö

 • vähintään 2 500 € yritykseen sijoitettua pääomaa (2013)
 • 20% yhteisövero
 • Osakeyhtien jäsenet ovat vastuussa vain sijoittamallaan pääomalla
 • Osingoista pääoma ja ansiotulot, työntekijöden palkasta ennakkopidätys

Julkinen osakeyhtiö

 • Vähintään 80 000 € (2013) pääomaa
 • Osakkailla voidaan käydä julkista kauppaa pörssissä

Osuuskunta

 • Vähintään yksi jäsen. Jäsenet voivat olla luonnollisia tai juridisia henkilöitä
 • Ei minimi pääoma tarvetta
 • Osuuskunnan omistajina toimivat jäsenet
 • Osuuskunnan ideana on ajaa sen omistajien etua
 • Osuuskunnan nimessä tulee esiintyä osuuskunta, yhdysosa osuus tai osk-lyhenne

Yritysten välinen kilpailu

 • Monopoli, yksi yritys hallitsee markkinoita
 • Duopoli, kaki yritystä hallitsee markkinoita
 • Oligopoli, 3-9 kilpailevaa myyjää
 • Täydellinen kilpailu, yli 10 myyjää on markkinoilla

Yrityksen toiminta

Yrityksen toiminta voidaan jakaa materiaalivirtoihin ja raha virtoihin, näitä nimitetään reaali- ja rahaprosesseiksi.

 • Reaaliprosessi, tuotantotekijöiden hankinta ja varastointi, eli tuotteiden ja palveluiden liikkuminen
 • Rahaprosessi, kassassa liikkuva raha

Yrityksen sidosryhmät ovat erilaisia ryhmiä joihin yrityksellä on yhteyksiä, kuten asiakkaat, rahoittajat, media, kumppanit. [Kuva]

Yritys strategia

Liikeidea ,Business Plan. Liikeidea (Business Plan) vastaa seuraaviin kysymyksiin.

 • Mitä? Tarjoomat
 • Kenelle? Kohderyhmä
 • Miten? Tuotanto, jakelu
 • Imago, mielikuva

Toiminta-ajatus mitä palvelua yritys tarjoaa. Muutama esimerkki:

 • Kone, Dedicated to People Flow
 • Nokia, Connecting People

Kilpailuedun saavutus ja pitäminen

 • Osaaminen, teknologia
 • Markkinoiden seuranta
 • Yrityksen vision tavoittelu
 • Markkinoiden ennakointi

SWOT-analyysi on kätevä työkalu hahmottamaan yrityksen tilaa. Nelikentässä esiintyvät kohdat Strenght, Weaknesses, Opportunities ja Threats

Johtaminen

Johtaminen jaetaan tyypillisesti kahteen osaan management(johtaminen, yrityksen hallinta) ja leadership(johtajuus). Hyvässä johtajassa yhdistyy kumpikin puoli johtajuudesta.

Operatiivisella johtamisella tarkoitetaan päivittäistä johtamista.

Stradeginen johtaminen eli suunnitteleva johtaminen, uudistus haluinen.

Operatiivenen johtaminen eli tämän hetkinen johtaminen, konservatiivinen.

Muutama erilainen johtamistyylisuunta

 • Frederic Winslow Taylor Taylorismi funktionaalinen layout
 • Elton Mayon Hawthorn-koesarja työolosuhteiden parantaminen

Yritys tarvitsee palautetta kehittymiseen. Esimiehen kannattaa muistaa, että positiivinen palaute kannattaa kohdistaa henkilölle ja negatiivinen puolestaan työsuoritkselle. Joskus negatiivista palautetta kannattaa jopa välttää ja sen kannataa olla mielummin ohjaavaapalauttetta.

Johtamismuotoja

 • Autokratia itsevaltius
 • Demokratia tasavalta
 • Laisser-faire antaa mennä

Johtajuus teorioita

Projekti

Projektissa tarvitaan ohjausta
Virstanpylväs on merkityksellinen osa projektissa joka on projetille merkityksellinen ja se on tarkoitus ohittaa. Esimerkiksi rahoittajan löytyminen tai tuotteen julkaisu.
Portti on ehkä vähän vanhakantainen tapa jaotella projektia. Porteilla saa selkiytettyä projekteja, mutta samalla se poistaa iterointia projektista.

Projektihallinnan kolme tavoitetta[KUVA]

Projekti on kompromissi laajuuden, ajan ja kustannusten väliltä

Projektin tavoitteetkolmio: laajuus – aika – kustannukset [Kuva]

Projektin elinkaari: ideointi, markkinointi -> aloitus ja määrittely -> suunnittelu <-> toteutus/ohjaus -> päättäminen -> käyttö ja sen tukeminen

Work breakdown structure, WBS, työn ositus

Gantt-kaaviolla kuvataan projektin eteneminen aikajanalla.

Delekointi

Muutama vinkki joita kannattaa soveltaa delekoinnissa

 • Siirretään työtehtäviä eteenpäin
 • Ei tehdä itse kaikkea, kun oma aika, ei riitä, toinen tekee sen nopeammin tai paremmin
 • Ei siirretä työtapaa eteenpäin
 • Ei siirretä turhia töitä
 • Organisaation tehokkaan toiminnan perusedellytys
 • Joku muu organisaatiossa voi tehdä tehtävän paremmin, nopeammin tai hän voi oppia siitä

Organisaatiot

Tehokas organisaatio tarvitsee?
Kyvykkyytä ja motivaatioita

Tiimiä palkittaessa mukana on usein siivellä matkustajia. Yksilön palkitseminen tiimissä voi myös aiheuttaa tiimin sisäistä kilpailua, eikä tiimi toimi tällöin yhteistyössä. Palkitsemisen tulee tukea tehtävän päämäärää, muutoin työntekijät saattavat vain tehdä palkkaansa korottavia asioita ja unohtaa oikeasti tärkeämmät asiat, kun niistä ei palkita.

Henkilöstön sitouttaminen

Muutamia keinoja henkilöstön sitouttamiseen yritksessä:

 • perehdyttäminen
 • motivointi
 • työilmapiiri
 • palkitsemiskäytänteet
 • riittävän haasteelliset työtehtävät
 • työtehtävät, job enlargement, job richment
 • eteneminen uralla

Raha ei toimi välttämättä kovinkaan hyvin sitouttamisessa, palkan tulee kuitenkin olla riittävän korkea, että työn tekijä huomaa että häntä arvostetaan ja sen tulisi korreloida osaamisen kanssa. Palkan nostamisella tietyn pisteen yli ei saavuteta juurikaan motivaation kasvua työntekijässä.

Organisaatiotyyppejä

Yrityksen verotus

Ansiotulot

 • palkat
 • luontaisedut
 • eläkkeet
 • yrittäjän ansiotulo-osuus

Ansiotuloista maksetaan

 • Progressiivinen valtionvero
 • Kunnallisvero
 • Kirkollisvero
 • Sairausvakuutusmaksu

Pääomatuloihin lukeutuvat

 • Pääomatulot
 • Korkotulot
 • Osingot
 • Vuokratuotot
 • Myyntituotot

Pääomatuloista puolestaan maksetaan tasaveroa, jonka suuruus on 30% tai 32%

Tulovero on tuloista maksettava vero valtiolle.

Alv.

Yritykset voivat vähentää ostoistaan Alv.n näin verot eivät kertaannu ja kuluttaja maksaa valtiolle kassakuitissa lukevan osuuden.

 • 24% Tavallinen
 • 14% elintarvikkeet
 • 10% kulttuuri, kirjat, lehdet viihde
 • 0% Sairaala ja terveyspalvelut

Alle 8500€ vuodessa tienaava yritys ei ole verovelvollinen

Ulkoinen laskentatoimi

Ja sitten yrityksen pitämisen varjopuoli eli laskentatoimi.

Ulkoinen laskentatoimi on pakollinen osa yrityksen toimintaa.

Muutama termi alkuun

 • KOM käyttöomaisuus, voiton tavoitteluun tarkoitettu omaisuus, kuten tuotantolaitteet, patentit
 • VOM vaihto-omaisuus, valmiit tuotteet, raaka-aineet
 • ROM rahoitusomasuus, rahoittajilta saatu omaisuus

Kirjanpito

Kirjanpidossa käytössä on debit ja kredit tilejä.

Aloitetaan pienellä esimerkillä, joka selkiyttää toivottavasti debit ja kredit tilejä

 1. Debit: Mihin raha on käytetty?
  Esim. Rahan käyttö: Ruuan ostaminen
 2. Kredit: Mistä raha on saatu?
  Esim. Rahan lähde: Pankkikortti

Kirjanpito kannattaa ajatella oman tilin kautta niin se selkiytyy.

Kirjanpidon lopussa Depit ja Kredit tilien summien tulisi olla samat.

Debit – Kredit
Veloitus – Hyvitys
Per – An
Rahan käyttö – Rahan lähde

Muistisääntö: Debit – Kredit, vasen – oikea eli aakkosjärjestys

Tilejä

 1. Menotilit: osto-, vuokra-,sekalaisetmenot
 2. Tulotilit: myynti-, vuokra-, korkotulot
 3. Rahoitustilit: käteistilit, rahoittajien kanssa
 4. Tilinpäätöstilit: tulos ja tasetili

Tilien sisältö merkitään seuraavasti

Tulotilit => tuloslaskelma
Menotilit => tuloslaskelma
Rahoitustilit => tase

Maksuperuste
Suoriteperusteinen

Tuloslaskelma

[Kuva]

Tase

Tase kertoo yrityksen tila tilinpäätöksen teko hetkellä. Tase on kaksipuoleinen laskelma, jonka lopussa kummallakin puolella tulisi olla samat summat.

Vastaavaa (Debet)
Mihin rahat on laitettu
patentit, raha omaisuus, tuotantolaitteet, materiaalit
Omaisuuden likvideetti kasvaa liikuttaessa alaspäin taseen vastaavaa puolella. Eli tuotteen brändi on hankalasti muutettavissa rahaksi, mutta arvopaperit on usein helppo myydä

 1. Pysyvät vastaavat
  1. Aineettomat hyödykkeet(esim. brändi)
  2. Aineelliset hyödykkeet(koneet, laitteet)
  3. Sijoitukset
 2. Vaihtuvat vastaavat
  1. Vaihto-omaisuus
  2. Saamiset, lyhyt- ja piskäaikaiset
  3. Rahoitusarvopaperit
  4. Rahat ja pankkisaamiset

Vastattavaa (Kredit)
Mistä rahat ovat tulleet. Pyöriikö firma omalla vai laina rahalla
voitot, lainat, oma pääoma

 1. Oma pääoma
  1. Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma
  2. Ylikurssirahasto
  3. Arvonkorotusrahasto
  4. Muut rahastot
  5. Edellisten tilikausien voitto
  6. Tilikauden voitto
 2. Tilinpäätössiirtojen kertymä
 3. Pakolliset varaukset
 4. Vieras pääoma, lyhyt ja pitkä

Tilinpäätös

Tuloslaskelma on laskelma, joka kertoo tilikauden tulot ja menot
Tehdään yleensä kerran 12kk (alkavilla yrityksillä max 18kk)
Olisi hyvä tehdä kerran kuukaudessa omaan käyttöön
Tulot eli tuotot, menot eli kulut

voitto (tai tappio) = tuotot – kulut

Kertoo yritykselle, jos tuloja on liian vähän menoihin nähden niin menoja on hyvä pienentää

 1. Liikevaihto
  1. Varastojen muutos
 2. Liikevoitto
 3. Voitto ennen satunnaiseriä
 4. Voitto ennnen tilinpäätössiirtoja ja veroja
 5. Tilikauden voitto
  1. Siirretään Taseen oman pääoman kohdalle

Tase, omaisuus varallisuus ja velat, kertoo yrityksen vakavaraisuuden, kiinnostaa sijoittajaa
Taseen kummankin puolen tulee mennä tasan, muutoin taseessa on kirjaus virhe
Vastaavaa = Varat Vasen puoli, esim. auto, tuotantokoneet, pankkitili

 1. Pysyvät
  1. Aineelliset hyödykkeet, vain arvon säilyttävät asiat
   1. Koneet ja kalusto
   2. Poistot, halpoja tavaroita ei poisteta esim. 700 € tietokone tuloslaskelmaan menoksi, kun tietokoneen myy vuoden päästä siitä ei saa mitään
 2. Vaihtuvat
  1. Vaihto-omaisuus, eli varasto, aineet ja tarvikkeet
  2. Myyntisaamiset, Asiakkaiden erääntyvät maksut. varmasti tulevat tilaukset

Vastattavaa = Velat ”Vieraspääoma” Oikea puoli, esim. omapääoma, vieraspääoma kuten velat

 1. Vieraspääoma
  1. Lyhytaikainen, Erääntyvät alle vuodessa
   1. Ostovelat, tavaroiden ostamisesta koituva lyhytaikainen velka, muutama viikko tai kuukausi
  2. Pitkäaikainen, esim. 10 vuoden pankkilaina

Toimintakertomus

http://pxweb2.stat.fi/database/StatFin/databasetree_fi.asp

 

Sisäinen laskentatoimi

Sisäinen laskentatoimi on tarkoitettu yrityksen omien linjausten suunnitteluun,

Tuottavuus=\frac{Tuotos}{Panos}

Yrityksen tunnuslukuja

Kannattavuus

Liikevoittoprosentti

Liikevoitto\%=\frac{Liikevoitto}{Liikevaihto}*100\%
 • Hyvä > 10%
 • Tyydyttävä 5-10%
 • Heikko < 5%

Return On Invest eli ROI

kuvaa investoinnin tuottamaa arvoa

ROI\%=\frac{Liikevoitto}{Taseen loppusumma}*100\%
 • Hyvä >15%
 • Tyydyttävä 9-14,9%
 • Välttävä 0-8,9%
 • Heikko < 0%

Maksuvalmuis

Likvditeetti eli maksuvalmius, maksukykyisyys

Quick Ratio

Acid Test tai Happotesti. Kuvastaa yrityksen lyhytaikaista maksuvalmiutta

QR=\frac{ROM}{Lyhyt\ VPO-(Saadut\ ennakot)}

ROM = Rahoitusomaiussu
VPO = Vieraspääoma

 • Hyvä > 0,9
 • Tyydyttävä 0,3-0,9
 • Heikko < 0,3

Current Ratio

CR on huikan pidemmän tähtäimen maksuvalmiuden tunnusluku kuin Quick Ratio

CR=\frac{ROM+VOM}{Lyhyt\ VPO}

ROM = Rahoitusomaisuus
VOM = Vaihto-omaisuus
VPO = Vieraspääoma

 • Hyvä > 2
 • Tyydyttävä 1-2
 • Heikko < 1

Vakavaraisuus

Soliditeetti eli vakavaraisuus

Velkaantumisaste

Velkaantumisaste=\frac{VPO}{OPO}

VPO = Vieraspääoma
OPO = Omapääoma

 • hyvä ~1

Omavaraisuusaste

OVA=\frac{OPO}{Taseenloppusumma-Saadut\ ennakot}

OVA = Omavaraisuusaste
OPO = Omapääoma

 • Hyvä > 40%
 • Tyydyttävä 20-40%
 • Heikko <20%

Kasvu

LV\ muutosprosentti=\frac{LV_{kuluvakausi}-LV_{edellinenkausi}}{LV_{edellinenkausi}}*100\%
 • kuin sääntö, kuin sanan jälkeisellä jaetaan

Katetuottolaskenta

Muuttuvat kustannukset (mukut). Mukut nousevat lineaarisesti toiminta-asteen kanssa

Kiinteät kustannukset (kikut). Kikut pysyvät vakiona, mutta toiminta-asteen korotuksessa muuttuvat hyppäyksittäin, kuten uusien koneiden hankinta

Kokonaiskustannukset, kokut

Mukut+Kikut=Kokut

Rajakustannus, kustannus joka syntyy kun toiminta-astetta (TA) kasvatetaan yhdellä yksiköllä

Lisäkustannus

Keskimääräiset yksikkökustannukset

Muuttuvat yksikkökustannukset

Kiinteät yksikkökustannukset

Kustannusoptimointi, yksikkökustannusten minimi

Kannattavuusoptimointi, rajatuotot = rajakustannukset eli voitto maksimissa

Välittömätkustannukset, raakaaineet ja tarvikkeet

Välillesetkustannukset, johdon palkka, markkinointi, laskentatoimen palkat

Ennen kriittistä pisettä yrityksen toiminta asete on tappiollinen, sen jälkeen toimina-aste on kannattava

Kikut ja Mukut [Kuva]

Myynti-Muuttuvat\ kustannukset=katetuotto
Katetuotto-Kiinteat\ kustannukset=voitto

Myynnin/liikevaihdon jakautuminen [Kuva]

Katetuotto% = 100% * (katetuotto / myynti)
Kriittinen piste = (kiinteät kustannukset / katetuotto%) * 100%
Varmuus marginaali, kriittisen pisteen jälkeen kertyvä raha
Alkuvarasto + Ostot = Käyttö + Loppuvarasto + Hävikki

Hinnoittelu

FIFO, First in first out, varastosta käytetään vanhemmat ensin
LIFO, Last in first out, varastossa käytetään viimeksi tulleet ensi

Päivähinta menetelmä, tuotteen hinta lasketaan raaka-aineiden hinnan perusteella
Vakio- tai standardihinta

Katetuotto hinnoittelu:
Hinta = Muuttuvat kustannukset + Katetarve
Täyskatteellinen hinnoittelu:
Hinta = Muuttuvat kustannukset + Kiinteät kustannukset + Voittolisä

Yksikkökustannuslisät, YK-lisät, (tentissä kappalemäärä pohjainen)

Kalkyylit

Kalkyyleiden avulla pyritään selvittämään tuotteen hinnoittelua

Valmistusarvot Omakustannusarvot
Minimi-
kalkyyli
MVA=\frac{Valmistuksen\ mukut}{Suoritemaara} MOKA=\frac{Mukut}{Suoritemaara}
Keski-
kalkyyli
VA=\frac{Valmistuksen\ kokut}{Suoritemaara} OKA=\frac{Kokut}{Suoritemaara}
Normaali-
kalkyyli
NVA=\frac{Valm.\ mukut}{Suorit.}+\frac{Valm.\ kikut}{Norm.\ suorit.} NOKA=\frac{Mukut}{Suorit.}+\frac{Kikut}{Norm.\ suorit.}

 

Katetuottohinnoittelu

Tavallisesti hintajousto on negatiivista eli kun tuotteen hintaa nostetaan, niin sen kysyntä vähenee.
Luksustuotteilla hintajousto on yleensä positiivinen, eli kun ferrarin hintaa lasketaan niin sen myynti vähänee
Valmistusarvo VA
Omakustannusarvo OKA

Moka + katetav. = hinta

Täyskatteinen hinnoittelu
Oka + voittolisa = hinta

Hintajousto

Kysyntäkäyrä [Kuva]

Kysynnan\ hintajousto = \frac{Kysynnan\ muutos\-\%}{Hinnan\ muutos\-\%}

Investointilaskelmat

Tulojen odotus pitkällä aikavällä
Rahoitusinvestoinnit, reali-investoinnit
Pakollisetinvestoinnit
Strategiset investoinnit
Välttämättömyysinvestoinnit
Tuottavuusinvestoinnit
Laajennusinvestoinnit

Perushankintakustannukset
Kustannussäästöt

Jäännösarvo, Yleensä 0 tai jopa negatiivinen

Budjetti on laadittu pääasiassa yrityksen sisäisen toiminnan tarkasteluun

Diskonttaus

Diskonttaus kertoo paljonko tietyn rahan saanti tänään on arvokkaampaa kuin tulevaisuudessa. Diskonttauksen tarkoituksena on siis huomioida korkojen ja ajan vaikutus rahan arvolle. Tähän voidaan käyttää seuraavaa kaavaa tai diskonttaustekijätaulukolla, johon kertoimet on laskettu valmiiksi.

P(T)=\frac{1}{(1+r)^T}
 • r = korko
 • T = aika, yleensä vuosina

Jaksollisten maksujen nykyarvo on puolestaan summa diskonttaus tekijöistä.

Annuiteettitekijällä investointi voidaan jakaa usealle vuodelle ja laskea kuinka paljon voittoa sen tulisi tuottaa samalla.

Yrityksen rahoitus

Yritykseltä löytyy monia rahan lähteitä ne voidaan jakaa pääomarahoitukseen ja tulorahoitukseen. Pääomarahoituksella tarkoitetaan itsesijoitettua omaisuutta ja vierasta pääomaa. Tulorahoitus on koostuu puolestaan avustuksista, joita saa esimerkiksi Tekesiltä, Finnveralta. Pitkällä aikavälillä yrityksen pitäisi tuottaa tulosta.

Varasto

Keskeneräiseen varastoon(KET) sitoutuu paljon rahaa yrityksessä

Toimintaansitoutunut raha

KPO=Myyntisaamiset+Varasto+KET-Ostovelat Kayttopaaoma\-\% = \frac{Kayttopaaoma}{Liikevaihto}*100\% KET\:n\ maara (kpl) = \frac{(Lapimenoaika*Vuosituotantomaara)}{365} KET:n\ arvo = \frac{maara *(Valmistusarvo\ tai\ Omakustannshinta)}{2} Kiertonopeus = \frac{tapahtumat\ vuodessa}{arvo\ keskimaarin} = \frac{365 vrk}{keskimaarainen aika\ vrk} Kiertonop. = \frac{tapahtumat vuodessa}{Keskim.ostov.}

Toiminnanjohtaminen

Realiprosessi
Just-In-Time, tehdään tuote asiakkaan tarpeeseen
Asetusaijan minimoiminen
Lean Production, turhien tehtävien minimointi

Mittakaavaetu, uuren tai rikkaan tahon on helpompi tehdä asioita kuin pienen ja köyhän

Toiminnanohjaus
ERP-järjestelmä (Enterprise Resource Planning)
Tahtiaika = (Päivittäinen)tuotantoaika/Vaadittu tuotantomäärä
Käyttöaste = Toteutunut tuotanto / Kapasiteetti * 100%

Markkinointi

Markkinointia ei pidä sekoittaa mainontaan, vaikka niillä onkin paljon yhteistä. Kummankin päämääränä on lisätä tuotetietoisuutta ja lisätä sitäkautta myyntiä.

3/11,  kuvastaa kuinka paljon ihmiset kertovat omista kokemuksistaan muille 3 Hyvien kokemusten kertominen, 11 huonojen kokemusten kertominen

1-10-27 tarkoittaa kertoimia, joita asiakas kustantaa yritykselle 1x asiakkaan tyytyväisenä pito, 10x uuden asiakkaan houkuttelu ja 27x suuttuneen asiakkaan takaisin houkuttelu

Boston Consulting Group eli BCG. BCG matriisilla kuvataan tuotteen elinkaarta tähdet, kysymysmerkit, lypsylehmät, kulkukoirat, vaaka-akselilla markkina osuus, pystyssä kasvu. Tähtien kasvu 10% tai yli. Strategiset business alueet, SBA eli lohkot matriiseissa

Laatu

Tällöin virheiden määrä pienenee ja sillä saavutetaan säästöjä, kun asioita ei tarvitse alkaa korjailemaan jälkikäteen.

Tuotantoprosessit

 

Materiaalinhallinta

 

Termejä

Aktiiva pitkäaikaninen menoerä johon kohdistuu tulo odotuksia.
BPR, Business, Process, Reengineering
Differentointi tarkoittaa yritys massasta erottautumista, esimerkiksi omilla palveluilla, jotka säästävät rahaa asiakkaalta
HR, Human Recources, henkilöstön hallinta henkilö
OD Organisation Development Organisaation kehittyminen
PDCA-sykli
PEST, Poliittinen, Ekonominen, Sosiaalinen ja Teknologinen
Portfolioanalyysi, voidaan nähdä BGC-matriisin tulkintana, kuinka oman tai sijoituksen kohteena olevan yrityksen pääoma on jakautunut.
SOR-menetelmä, Systemaattinen ongelmanratkaisu
Tuloslaskelma, kulut ja tuotot
Tuotantotekijät, työvoima ja pääoma

Linkkejä

http://www.mindtools.com/

Lähteet

 • Teollisuustalous M.J.Haverlia 2009 Infacs Oy
 • Wikipedian miljoona artikkelia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

*